Andriy Oliynyk

Andriy Oliynyk

Dr. Hab., Associate Professor of the Algebra and Mathematical Logic hair, Department of Mechanics and Mathematics, Taras Shevchenko National University of Kyiv.

Address: Volodymyrska 64/13 Kyiv 01601 Ukraine

Phone: +38 044 259 05 17

e-mail: olijnyk [at] univ [dot] kiev [dot] ua

Web-page: http://algebra.kiev.ua/oliynyk

Publications